QSM-653E

宽温 Intel® 凌动™ 处理器 N2600 Qseven® R.12 CPU 模块

主要特点
  • 无风扇设计
  • 板贴 Intel® 凌动™ 处理器 N2600
  • 集成千兆网
  • 单通道 18-bit LVDS, 模拟 RGB 和 DDI 接口
  • 宽温工作: -40 ~ 85ºC
类型 分类 描述 版本 尺寸 日期 下载
产品规格表 - QSM-653E_产品规格表 - 1 mb 2016/08/17
产品规格表 - QSM-653E Datasheet - 1 mb 2015/02/12
说明书 - QSM-653E Manual v1.0 1 mb 2012/11/09
安装指南 - QSM-653E Installation Guide v1.1 0 mb 2013/08/01
驱动程序 - QSM-653E Driver - - 2012/10/16
Logo

请填写以下信息,我们将尽快与您联系。

注意标有星号(*)的部分是必需填写的。
Logo

推荐页面给您自己或朋友,请填写此表。

Logo

^